Synopsis NL/ENG

Synopsis: Veel professionals worden door omstandigheden gedwongen om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Dat zij vakkundig zijn op hun vakgebied staat buiten kijf, maar ondernemen is een vak dat andere eisen stelt aan een mens. Zonder een goede voorbereiding blijft succes veelal een stip op de horizon. De meeste kleine bedrijven sneuvelen dan ook in de eerste drie jaar, of leiden een kwetsbaar bestaan in de marge. Belangrijkste reden: een wervend verhaal en een dito aanbod ontbreekt en de nodige creativiteit en innovatie op zakelijk gebied zijn een ondergeschoven kindje.

Vanuit een holistisch perspectief op marketing, communicatie en ondernemen geeft LAAT ZIEN WAT JE WAARD BENT – stap voor stap – antwoorden op tijdloze vragen. En is daarmee een duurzame handleiding en metgezel, die de definitie van succes in een ander daglicht plaatst. Merkdenken raakt verbonden met filosofische en oeroude wijsheid en vormt zodoende een context die de persoonlijke anekdote niet schuwt. De lezer wordt – op meeslepende en intrigerende wijze – wegwijs gemaakt, en tevens aangemoedigd door openhartige en inspirerende interviews met collega-ondernemers.

Dit boek toont verborgen kanten van ondernemend doen en laten, leert je beter te luisteren naar jezelf, en antwoorden te vinden waarmee je nu echt kunt laten zien wat je waard bent.

GA NAAR DE INHOUDSOPGAVE VAN HET BOEK >


Synopsis: Many professionals are forced to work as independent entrepreneurs due to circumstances. That they are skilled in their field is beyond doubt, but doing business is a profession that places different demands on a person. Without proper preparation, success often remains a dot on the horizon. Most small companies are therefore killed in the first three years or lead to a vulnerable existence in the margins. The most important reason: a recruitment story and a ditto offer is lacking and the necessary creativity and innovation in the business field are a neglected child.

From a holistic perspective on marketing, communication and entrepreneurship, BE GOOD AND SHOW IT – step by step – answers to timeless questions. And makes it a sustainable manual and companion, which places the definition of success in a different light. Brand thinking becomes connected with philosophical and ancient wisdom and thus forms a context that does not shy away from the personal anecdote. The reader is shown the way – in a compelling and intriguing manner – and also encourages by frank and inspiring interviews with fellow entrepreneurs.

This book shows hidden sides of entrepreneurial doing and letting, you learn to listen to yourself better, and find answers with which you can really show what you are worth.

TAKE A LOOK AT THE INDEX >


Advertenties
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close